เรื่องเล่าจากประชาชนกับศาลรัฐธรรมนูญ

คลิปวิดีโอ

เรื่องเล่าจากประชาชนกับศาลรัฐธรรมนูญ

04/10/2020
185

ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องของการทำแท้ง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของผู้หญิง ซึ่งผู้ที่ยื่นคำร้องดังกล่าวนี้ก็คือ รศ.ดร.กฤตยา อาจชวนิชกุล

สิ่งสำคัญเมื่อเกิดข้อพิพาท หรือว่าความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญในสังคมไทยนั้น เรามีกระบวนการระงับข้อพิพาทเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยผู้ทำหน้าที่คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ที่คอยพิทักษ์รัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน โดยประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิทักษ์หรือว่าปกป้องสิทธิและเสรีภาพหากถูกละเมิดหรือทำให้เสียหายโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในขณะเดียวกันประชาชนก็สามารถยื่นคำร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ได้ข้อยุติที่เป็นธรรมหากว่าได้รับผลกระทบจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐได้เช่นเดียวกับกรณีของรศ.ดร.กฤตยา อาจชวนิชกุล

#ศาลรัฐธรรมนูญ #สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ #เรื่องเล่าจากประชาชน #ประชาชนกับศาลรัฐธรรมนูญ

Back to top